Haiku Travels

 1. Nihonmatsu / Kyotai (kurozuka ya...)
 2. Dogo Onsen / Shiki (junen no ase wo...)
 3. Shodo Island / Hosai (iremono ga nai...)
 4. Hikone / Buson (funazushi ya...)
 5. Kiyosumi Garden / Basho (furu-ike ya...)
 6. Obuse / Issa (hirowarenu kuri...)
 7. Sounkyo / Seison (ten no sakeme...)
 8. Mt Bandai / Shuoshi (rurinuma ni...)
 9. Shin-Yakushiji / Shuson (keichitsu ya...)
 10. Mariko-juku / Basho (ume wakana...)
 11. Ueda (Nagano) / Shirao (furusato ya...)  
 12. Suma (Kobe) / Shiki (akebono ya...)
 13. Tokyo (Entenji) / Issa (yasegaeru...)
 14. Tokyo (Bashoan) / Basho (basho nowaki shite...) 
 15. Tokyo (Sumida River) / Basho (hototogisu...)
 16. Hakone-Yumoto / Sogi (yo ni furu wa...)
 17. Horyuji / Shiki (kaki kueba...)
 18. Arashiyama (Kyoto) / Basho (samidare ya...)
 19. Konpukuji (Kyoto) / Buson (ware mo shi shite...)
 20. Senju (Tokyo) / Basho (yuku haru ya...)
 21. Zenkoji (Nagano) / Issa (suzumera mo...)
 22. Todaiji (Nara) / Basho (mizutori ya...)
 23. Ishiteji (Matsuyama) / Shiki (minoue...)
 24. Sumadera (Kobe) / Basho (Sumadera ya...)
 25. Kitano Tenmangu (Kyoto) / Buson (shiraume ya...)
 26. Matsuyama / Shiki (haru ya mukashi...)
 27. Nara Town / Basho (kiku no ka ya...)