One Hundred Poets, One Poem Each (Hyakunin Isshu)


The Hyakunin Isshu

One Hundred Poets, One Poem Each:

Introduction - 
Poem 1
(Emperor Tenji)
Poem 2 (Empress Jito)
Poem 3 (Kakinomoto no Hitomaru)
Poem 4 (Yamabe no Akahito)
Poem 5 (Sarumaru)
Poem 6 (Yakamochi)
Poem 7 (Abe no Nakamaro)
Poem 8 (Kisen)
Poem 9 (Ono no Komachi)
Poem 10 (Semimaru)
Poem 11 (Ono no Takamura)
Poem 12 (Henjo)
Poem 13 (Retired Emperor Yozei)
Poem 14 (Minamoto no Toru)
Poem 15 (Emperor Koko)
Poem 16 (Ariwara no Yukihira)
Poem 17 (Ariwara no Narihira)
Poem 18 (Fujiwara no Toshiyuki)
Poem 19 (Lady Ise)
Poem 20 (Prince Motoyoshi)
Poem 21 (Sosei)
Poem 22 (Fun'ya no Yasuhide)
Poem 23 (Oe no Chisato)
Poem 24 (Sugawara no Michizane)
Poem 25 (Fujiwara no Sadakata)
Poem 26 (Fujiwara no Tadahira)
Poem 27 (Fujiwara no Kanesuke)
Poem 28 (Minamoto no Muneyuki)
Poem 29 (Oshikochi no Mitsune)
Poem 30 (Mibu no Tadamine)
Poem 31 (Sakanoue no Korenori)
Poem 32 (Harumichi no Tsuraki)
Poem 33 (Ki no Tomonori)
Poem 34 (Fujiwara no Okikaze)
Poem 35 (Ki no Tsurayuki)
Poem 36 (Kiyohara no Fukayabu)
Poem 37 (Funya no Asayasu)
Poem 38 (Ukon)
Poem 39 (Minamoto no Hitoshi)
Poem 40 (Taira no Kanemori)
Poem 41 (Mibu no Tadami)
Poem 42 (Kiyohara no Motosuke)
Poem 43 (Fujiwara no Atsutada)
Poem 44 (Fujiwara no Asatada)
Poem 45 (Fujiwara no Koremasa / Koretada)
Poem 46 (Sone no Yoshitada)
Poem 47 (The Monk Egyo)
Poem 48 (Minamoto no Shigeyuki)
Poem 49 (Onakatomi no Yoshinobu)
Poem 50 (Fujiwara no Yoshitaka)
Poem 51 (Fujiwara no Sanekata)
Poem 52 (Fujiwara no Michinobu)
Poem 53 (Mother of Michitsuna)
Poem 54 (Mother of Supernumerary Grand Minister)
Poem 55 (Fujiwara no Kinto)
Poem 56 (Izumi Shikibu)
Poem 57 (Murasaki Shikibu)
Poem 58 (Daini no Sanmi)
Poem 59 (Akazome Emon)
Poem 60 (Koshikibu no Naishi)
Poem 61 (Ise no Tayu)
Poem 62 (Sei Shonagon)
Poem 63 (Fujiwara no Michimasa)
Poem 64 (Fujiwara no Sadayori)
Poem 65 (Sagami)
Poem 66 (Archbishop Gyoson)
Poem 67 (Suo no Naishi)
Poem 68 (Retired Emperor Sanjo)
Poem 69 (Priest Noin)
Poem 70 (Priest Ryozen)

...